Nemi erkölcs elleni erõszak

Erõszakos közösülés

197. § (1) Aki mást erõszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illetõleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel, bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) az erõszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be,

b) a sértett az elkövetõ nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll,

c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményérõl tudva, többen közösülnek.

(3) A büntetés öt évtõl tizenöt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti erõszakos közösülés a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minõsül.

Szemérem elleni erõszak

198. § (1) Aki mást erõszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltûrésére kényszerít, vagy másnak a védekezésre, illetõleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát fajtalanságra használja fel, bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) az erõszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltûrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be,

b) a sértett az elkövetõ nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll,

c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményérõl tudva, többen fajtalankodnak.

(3) A büntetés öt évtõl tizenöt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti szemérem elleni erõszak a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minõsül.

Megrontás

201. § (1) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül, valamint az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét meg nem haladott személlyel fajtalankodik, bûntettet követ el, és egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy vele közösüljön vagy fajtalankodjék, bûntettet követ el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(3) A büntetés két évtõl nyolc évig, illetõleg egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1), illetõleg a (2) bekezdésben meghatározott bûncselekmény sértettje az elkövetõ hozzátartozója, avagy az elkövetõ nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll.

202. § (1) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra bír rá, hogy mással közösüljön vagy fajtalankodjék, bûntettet követ el, és egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy mással közösüljön vagy fajtalankodjék, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(3) A büntetés két évtõl nyolc évig, illetõleg egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1), illetõleg a (2) bekezdésben meghatározott bûncselekmény sértettje az elkövetõ hozzátartozója, avagy az elkövetõ nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll.


Vérfertõzés

203. § (1) Aki egyenesági rokonával közösül vagy fajtalankodik, bûntettet követ el, és egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Nem büntethetõ a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

(3) Aki testvérével közösül, vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

Üzletszerû kéjelgés elõsegítése

205. § (1) Aki épületet vagy egyéb helyet üzletszerû kéjelgés céljára másnak a rendelkezésére bocsát, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki bordélyházat tart fenn, vezet, vagy annak mûködéséhez anyagi eszközöket szolgáltat, öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(3) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha

a) a bordélyházban tizennyolcadik életévét be nem töltött személy folytat üzletszerû kéjelgést.

(4) Aki mást üzletszerû kéjelgésre rábír, az (1) bekezdés szerint büntetendõ.

Kitartottság

206. § Aki üzletszerû kéjelgést folytató személlyel egészben vagy részben kitartatja magát, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.

Kerítés

207. § (1) Aki haszonszerzés céljából valakit közösülésre vagy fajtalanságra másnak megszerez, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a kerítés üzletszerû.

(3) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a kerítést

a) az elkövetõ hozzátartozója, avagy nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt álló, illetõleg tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,

b) megtévesztéssel, erõszakkal avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel követik el.

(4) Aki a (2) bekezdésben meghatározott kerítés elkövetésében megállapodik, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

Szeméremsértés

208. § Aki magát nemi vágyának kielégítése végett más elõtt szeméremsértõ módon mutogatja, vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

Magánindítvány

209. § A 197. § (1) bekezdésében, a 198. § (1) bekezdésében, valamint a 201. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott bûncselekmények csak magánindítványra büntethetõk, kivéve ha azokkal összefüggõen nem magánindítványra büntetendõ bûncselekményt is elkövetnek.

Értelmezõ rendelkezés

210. § A 197-198. § és a 200. § alkalmazásában a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kell tekinteni.

210/A. § (1) Üzletszerû kéjelgést folytat az, aki rendszeres haszonszerzésre törekedve közösül vagy fajtalankodik.

(2) E Cím alkalmazásában fajtalanság: a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértõ cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál.


[origo]