HíREK, INFÓK

Josefine Mutzenbacher - Egy kis bécsi kurva emlékezései 1.

 

Elõrebocsátva

Josefine Mutzenbacher - akit valójában nem így hívtak - Bécsben született, 1852. február 20-án, az akkor még külkerületnek számító Hernalsban. Itt hamar kivívta az erkölcsrendészet megkülönböztetett figyelmét, bár eleinte csak szerényebb örömtanyákon forgolódott. Felfigyelt azonban adottságaira és tehetségére egy választékosabb kuplerájosnõ is, aki a jobb köröket látta el virgonc pipihússal, s ilyesmire az 1873-as évben, a Nagy Kiállítás és az általános fellendülés idején érthetõen nagy igények mutatkoztak. Josefine akkor egy orosz úrral tûnt el Bécsbõl, ahová azonban néhány év múlva ismét visszatért - vissza bizony, méghozzá fényûzõ gazdagon. Szülõvárosa vezetõ kurvái között tartották számon még 1894-ben is, öltözködésének és meztelenkedésének választékos eleganciájával egyaránt kitûnvén, s a kívánatosnál is kívánatosabbnak mutatkozván. Saját kívánságainak kielégítésére pediglen szép kis birtokot vásárolt Klagenfurt közelében, itt töltötte késõbbi magányos napjait, melyeknek kies élményéhez azonban csakhamar veszedelmes betegség társult, sajnálatos nõi baj, amely késõbb végzett is vele. Közben viszont papírra vetette zsenge és érettebb fiatalságának elsõsorban nem a szíveket facsaró történetét. A kéziratot akkor, épp a halálát hozó mûtét elõtt, operáló orvosának adta át. S tegyük félre itt az eddigi tréfát: meghökkentõ dokumentumhoz jutott ekképpen a világ: a test pucérkodásai után kitárulkozott a lélek is, bizony, Josefine Mutzenbacher nem röstellte feltárni titkait, és ama régi kor, a régi Bécs oly erkölcsrajzulatát adta, melyet a mi modern idõnk szerelmi szivárványvilága is tündöklõnek találhat. Ami az itt ezennel olvasható könyvet illeti, a kis ribanc feljegyzésein alig-alig változtattunk. Legföljebb apró stiláris javítgatásokra vetemedtünk, s
nem tûrtünk olyan elvetemültséget, hogy Josefine emlékezéseiben a benne megfordult urak és személyek a maguk "becsületes nevén" szerepeljenek. Kis céda barátnénk - ennyit csak a pontosság kedvéért - 1904-ben halt meg egy jó hírû szanatóriumban.

Az eredeti kiadás gondozói


Hallani: akik fiatalságukban a legbuzgóbban teszik szét s még széjjelebb a lábukat, öregségükben annál áhítatosabban kulcsolják imára kezüket. Nálam e széttárások és kulcsolások így semminek sem kulcsai. Egyszerûbbre foghatjuk. Hamar belekóstoltam a kurválkodásba, aztán jött minden, aminek jönnie kellett - és de jól jött! -, és jött mindenhol: ágyban, asztalon, széken, padokon, nyirkos falnak döntve, fûben heverve, sötét kapualjakban, lakosztályokban (ah, chambres separées!), vonaton elsõ-, másod-, harmadosztályon,  laktanyában, bordélyházban, sitten, ám mindebbõl semmit, de semmit meg nem bántam soha. Persze, eljárt felettem az idõ, lassan fogyatkoznak a gyönyör képességei a sokat próbált test különféle tájain; mit mondjak, virultam és elvirultam, jómódú vagyok mindeközben, csak olyan, de olyan magányos. Annak ellenére azonban, hogy az igaz istenhitet soha ki nem fetrengtem magamból, bûnbánatra nem fanyalodom! Itt se kerteljünk. Én, aki a nyomor virágaként láttam meg a napvilágot, szépséges és mohó testem jóvoltából mindvégig a fényben éltem. Nem is tudnám megmondani, mily hamar, igen, szélsebesen felébredtek porcikáimban a bûnök kezdeményei, aztán rajta! Rajtam! Rajtuk!

forrás: [origo]

Züllött lettem volna? A csudát. Akkor züllöttem volna a mélyek mélyére, ha úgy élek, mint szerencsétlen sorstársnõim, akik szegényházban végezték - fiatalon! -, netán elaggott proletárasszonyként gürcöltek görbülésig, rogyásig. Hát én nem fulladtam bele a külváros mocsarába. Szépen kimûvelõdtem, s ezt õsi mesterségem mûvelésének köszönhettem, ne szerénykedjünk, a kurválkodás a legkiválóbb férfiak társaságába kerített-sikerített, és nem sokat vesztegettem idõmet. Okultam, miközben "okítottam", s ezen okból megtanulhattam elsõsorban azt, hogy mi, szegény nyomorult nõk egyáltalán nem vagyunk oly romlottak és bûnösek, mint mondani szokás rólunk. Megismertem a világot, szélesült látóköröm, és ezt, utoljára ismétlem, annak köszönhettem, hogy nem szégyelltem itt meg ott, ezzel meg amazzal forgolódni. Ha ez "hitványság"...?! És megkérdezhetik most, emez irományommal mit akarok fitogtatni. Mûveltségemet, vagy azt, amit mûveltem? Egyik kérdés se jó. A már említett végtelen magány vesz rá, hogy papírra vessem az emlékeimet. Tollat szorítani: jobb híján alkalmasabb foglalatosság a sokat próbált nõi kéznek, mint imára kulcsolódni. Mit tegyek a papok kedvére; inkább elszórakoztatok könyvecskémmel pár unatkozót, netán kedvet csinálok annak, akinek.

Sokat olvastam is a virgonc évek során. De jószerén egyik könyvben sem találtam olyasmire, ami híven ismertetné - például a minket kényeztetõ, csábítgató, tõlünk a legképtelenebb dolgokat igénylõ urakkal -, mit is érez a szíve mélyén egy ilyen lány, amilyen én is voltam, és hogy nem csupán a magas ég felé rúgkapáló lábunk jelenti a csúcsok csúcsát, de néha - megbocsássanak! - gondolataink is szárnyalni tudnak. Ezért vetemedtem az írói mesterségre, íme. Esetleg épp azok, akik annyit ölelgettek-micsodáltak, csodálni fogják, hogy ez is ott volt a dolgok mélyén. De vissza a földre. Mesélem élményeimet, próbálom ismertetni gondolataimat. Szépen úgy, ahogyan ez mind volt.


Apám koldusszegény szíjgyártósegéd volt, bár bent a város "jobb" részén, a Josefstadtban dolgozott. Lakni viszont a külvárosban laktunk, Ottakring kerületben, akkoriban még eléggé újdonat bérkaszárnyában, tömérdek szegény család szomszédaiként. Szaporán járt arrafelé a gólya, s nyaranta az udvar szûknek bizonyult a tömérdek gyereknek. Két bátyám volt egyébként, bár nem sokkal idõsebbek nálam. Apámmal-anyámmal s e két süvölvénnyel öten laktunk egy szoba-konyhás lakást, ahol még ágyrajárókat is tartottunk. Az évek során-rendjén vagy ötvenen is megfordultak nálunk efféle jófélék, távoztak pedig vagy békében, vagy veszekedve, ami viszont mindig ugyanaz maradt: hogy soha életben nem hallottunk aztán felõlük. Magam fõleg kettõre emlékszem közülük.

Az egyik valami lakatosinas volt, fekete hajú, bánatos arcú, a szeme igen apró volt, orcája csaknem mindig kormos. Mi, gyerekek tartottunk tõle. Örökké olyan hallgatag volt ez a legény. Mármost hogy egy délután hazaérkezett, engem egyedül talált a lakásban - ötéves lehettem, a padlón kuporogva játszottam éppen. Anyám a két testvéremmel a Fürstenfelden volt, apám meg még a  mûhelyben. A lakatoslegény felkapott, az ölébe ültetett. Kapálózni kezdtem, már-már kiabáltam volna, de õ halkan azt mondta: "Hékám, te! Nem csinyálok néked semmit én." Annyit azért "csinyánt", hogy szép csínján fölemelintette a szoknyácskámat, aztán nézte, mint fekszem meztelenül a térdén. Nagyon féltem tõle, de mukkanni se mertem. Hang annyi volt csak, hogy a fekete legény nyögdelni kezdett, és olyasmiket hajtogatott, hogy: "Kis pucám... kis pucám..."

De meghallhatta, jön haza anyám, hát visszatett illedelmesen a padlóra. Pár nap múlva megint hamarább jött haza a lakatoslegény, s mert anyámnak el kellett mennie valahova, megkérte, vigyázna rám. És jött megint a "kis pucám"-játék, s elsõsorban a két lábam közti dombocska érdekelte, az a vágás ott alatta. Most a nyögéseken kívül néma maradt, de nagyon nézte azt a helyet. Mukkanni nem mertem most se. Meg máskor se, mikor ugyanez a dolog megismétlõdött - és mindig megismétlõdött, egészen, míg az apró szemû legény nálunk lakott, végig. De hát kicsi voltam még, nem sokat bántam az egészet, nem is gondolkoztam rajta soha utóbb. Ma azonban tudom már, mi volt ez, így nevezem ezt a lakatosinast "elsõ szeretõmnek". A másik ágyrajáróról késõbb mesélek majd.

A két bátyám, a Franz meg a Lorenz, hát azok aztán nem hasonlítottak egymásra. Lorenz, a nagyobbik - négy évvel volt idõsebb nálam - örökké olyan zárkózott volt, magába forduló, szorgalmas és ájtatos. Franz azonban - másfél év volt csak köztünk a különbség - vidám volt, higanyos természetû, hát nem is annyira Lorenzhez húzott, hanem hozzám. Lehettem vagy úgy hétéves, mikor egy délután a szomszéd gyerekekhez ment át - meghívták. Egy testvérpár, fiú és lány, s örökké magukban voltak, mert anyjuk nem volt, apjuk munkába járt. Az Anna akkor már kilenc is megvolt, sápadt, tejfölszõke kislány, csontsovány, duzzadt-hasadt ajkú. És a bátyja, a Ferdl tizenhárom, igen robusztus, szintén fehérszõke, de az arca pozsgás piros, a válla, mondom, széles. Elébb egészen ártatlan játszadozások folytak. Majd Anna hirtelen így kiáltott:


"Játsszunk papás-mamást!" Igen, s bátyja fölnevetett, azt mondta: "Hát ez az! Örökké csak papás-mamást akarna játszani az Anna!" Jó, de Anna csak makacskodott, odalépett a Franz bátyámhoz, azt közölte vele: "Tessék, te vagy a papa, én a mama." A Ferdl meg rögtön ott volt mellettem, azt mondta: "És akkor itt én vagyok a papa, te meg leszel a mama, rendben?" Anna meg egybõl elõkotort két párnahuzatot, csavart belõlük két babát, az egyiket nekem nyújtotta. "Nesze, itt a babád", mondotta. Kezdtem rögtön a ringatást, de Anna meg a Ferdl kinevetett: "Na, ez azért nem annyi! Elõször gyereket kell csinálni, gyerek csak akkor van, és akkor a mama, ugye, áldott állapotban van egy ideig." Ezt a rejtelmes kifejezést, hogy "áldott állapotban", többször is hallottam már, mindig megborzongatott. "Áldott...!" Az valami jó lehet. Szûz Mária, minden. Most akkor, hogy a gólya hozza a gyereket, rég nem hittem valami nagyon, viszont ha azt láttam, hogy egy nõ azt a nagy hasát tolja maga elõtt, tudtam, két pénz hány pénz. Csak úgy közelebbrõl nem volt róla fogalmam. Bátyámnak, a Franznak se. Hát eléggé tanácstalanul álltunk ott, mi legyen, hogyan is vehetünk mi részt ebben a játékban. Anna viszont már ott matatott a Franz sliccénél, azt mondta: "Mozgás, öcsi, kotord elõ a furkódat!"

És szavait tett követte, kigombolta bátyám nadrágját, így került elõ a furkónak épp nem nevezhetõ... bocsánat... litye-lötty kis fitty. Ferdl meg én csak néztünk, de a Ferdl arcán ott volt a nagy vigyor közepette, amilyet már ismertem, valami más is, valami furcsa kifejezés, amit eddig nem ismertem. S mi történt? Anna dörzsölgetésére, fürge keze nyomán a Franz lötyefittye tényleg furkóvá változott. Hogy úgy mondjam, állt keményen, mint a Salamon fasza. (Ez már úgy mai kifejezésem.) Na, és hát hogyan is állt volna?! "Na, gyere akkor", így suttogta, zihálta, lihegte az Anna, aztán már vágta is hanyatt magát a szõnyegen, rántotta fel a szoknyáját, bugyi nem volt rajta, csapta szét a lábát. "Gyere, te fasz!" A továbbiakra nem nagyon figyelhettem, mert a Ferdl meg engem lökött a földre. "Lefeküdni", mondta teljesen fölöslegesen, és éreztem a két kezét a két lábam között. Mit ellenkeztem volna sokat, hát a fene jobban tudta, vagyis hát inkább az volt, hogy a Ferdl tudta a magáét. Keményen megállt az õ micsodája is, kezdte dörzsölgetni - mai szóval élve - a micsodámon. Én meg csak kuncogtam, vihogtam, mert csiklandott az az izé, fõleg ahogy a hasamon görgette, mint a nudlit, így-úgy gyúrta.

Közben valami bennem is feltámadt, mit tudom én, valami érzés, ezt eddig nem ismertem. Végül a Ferdl abbahagyta a nudligyúrást, a kezembe adta a furkóját  - "Fogd a tököm! Fogd a tököm!", ezt hörögte -, jó, hát a tökét, ezen kicsit vigyorogtam magamban, de akkor láttam már, megjelenik valami kis rezgõ gyöngyszem a "tök" végén, valami ragacsos micsoda, ahogy odanyomta a kezembe: "Mocskold a mancsod! Mocskold a man...csod..." - ezt zihálta. Meg hogy: "Te kis mocsokmancsú!" És akkor a tök - a furkó - bõrét hátrahúzta, és azt suttogta: "Itt a makkom! Makkolj, kis disznó!" Hát "makkoltam", ami abból állt, hogy visszahúztam, megint legyûrtem a bõrt rajta, a makkon, és olyan rózsaszínû volt, a  legszívesebben azt mondtam volna, rózsabimbó... és puszi, puszi... és jött megint egy kis csepp, amire a Ferdl azt mondta: "A gecim... te kis geci..." Ezt nem egészen értettem. Az a geci? Vagy én vagyok a geci? De egy pillanatra bal felé sandítottam, és azt láttam, az Annán a Franz igencsak mozog, elõre-hátra, mint a dugattyú. Az arca vörös volt, jó, hát az imént a Ferdlé is. Anna sápadt arcába is jutott-futott valami vér, azt hittem, rosszul lett. Akkor egyszerre elcsitultak, feküdtek így pár pillanatig, alul a már nem vonagló Anna, rajta a dugattyúzást ernyedten abbahagyó Franz, s hirtelen felpattantak.

 


[origo]

 

Forrás:origo.hu


Louisiana Lounger

Louisiana Lounger

Louisiana Lounger
Cikkszám: 100038848
Ár: 99 790 Ft
Piros zselés vibrátor, 20cm

Piros zselés vibrátor, 20cm

Piros zselés vibrátor puha csikló stimuláló pontokkal. Olyan színű mint egy jól megdolgozott farok. Állítható rezgéserősségű vibrátor. Méretei: 20cm hosszú, 3-5cm átmérőjű. Az eszköz 2 darab ceruza elemmel működik. Zselés vibrátor
Piros zselés vibrátor, 20cm
Cikkszám: 1035642
Ár: 5967 Ft Akciós ár: 4 590 Ft
Piros zselés vibrátor, 20cm

Piros zselés vibrátor, 20cm

Piros zselés vibrátor puha csikló stimuláló pontokkal. Olyan színű mint egy jól megdolgozott farok. Állítható rezgéserősségű vibrátor. Méretei: 20cm hosszú, 3-5cm átmérőjű. Az eszköz 2 darab ceruza elemmel működik.
Piros zselés vibrátor, 20cm
Cikkszám: 1013962
Ár: 4 550 Ft
Testszínű többsebességes vibrátor 22 cm

Testszínű többsebességes vibrátor 22 cm

8.5 flexible ms vibrator flesh boxed Állítható rezgéserősségű, szolid vibrátor. Gumis anyaga kiválóan továbbítja a rezgéseket stimulálva hüvely falát, míg erezett felszíne elvarázsolja érzékeid. Használatához mindössze kellemes hangulat szükséges.
Testszínű többsebességes vibrátor 22 cm
Cikkszám: 1030713
Ár: 6 490 Ft
Piros zselés vibrátor, 20cm

Piros zselés vibrátor, 20cm

Piros zselés vibrátor puha csikló stimuláló pontokkal. Olyan színű mint egy jól megdolgozott farok. Állítható rezgéserősségű vibrátor. Méretei: 20cm hosszú, 3-5cm átmérőjű. Az eszköz 2 darab ceruza elemmel működik.
Piros zselés vibrátor, 20cm
Cikkszám: 1007021
Ár: 4 550 Ft
Vibrátor kemény,műanyagból 20 cm

Vibrátor kemény,műanyagból 20 cm

Vibrátor kemény,műanyagból készült,enyhén ívelt,klitoriszizgatós ,többsebességes vibrátor.2 db AA elemmel működik.
Vibrátor kemény,műanyagból 20 cm
Cikkszám: 1007028
Ár: 3 490 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Delfin G pont vibrátor

Delfin G pont vibrátor

Delfin vibrátor Delfin formájú zselés anyagú G-pont vibrátor állítható rezgéssel
Delfin G pont vibrátor
Cikkszám: 1035611
Ár: 4944 Ft Akciós ár: 4 190 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
17cm vibrátor allítható rezgéssel

17cm vibrátor allítható rezgéssel

17cm-es, piros színű, kicsit vékonykább,tövénél kicsi csikló izgató kialakítássú vibrátor Síkosító használata ajánlott. 2db ceruza elemmel működik.
17cm vibrátor allítható rezgéssel
Cikkszám: 1007017
Ár: 6300 Ft Akciós ár: 5 250 Ft
Rózsaszín zselés vibrátor

Rózsaszín zselés vibrátor

Zselés anál vibrátor Piros zselés anál vibrátor állítható rezgéssel. 20 cm hosszú, 2.7 és 3.4 közötti átmérővel.
Rózsaszín zselés vibrátor
Cikkszám: 1014635
Ár: 4342 Ft Akciós ár: 4 290 Ft
vibrátor szett

vibrátor szett

vibrátor szett
vibrátor szett
Cikkszám: 1013951
Ár: 13 070 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Samson vibrátora

Samson vibrátora

Jó minőségű gumi anyagból készült, 21 cm-es, herével kiegészített, vaskos kivitelű vibrátor. Tapadókorongos, 3 fokozató vibrátorral.
Samson vibrátora
Cikkszám: 1006840
Ár: 10 910 Ft
Eclipse 1000 vibrátor

Eclipse 1000 vibrátor

  Eclipse 1000 vibrátor Átlátszó zselés anyagú forgófejes, lila  gyöngyös, klitorisz karos vibrátor. A forgás 6, a rezgés 7 fokozatban állítható. Sötétben világító gombokkal és LED világítású sebesség jelzővel. Erőteljes vibrátor a különleges élményekért.
Eclipse 1000 vibrátor
Cikkszám: 1003422
Ár: 19317 Ft Akciós ár: 16 370 Ft
Anál vibrátor 20cm

Anál vibrátor 20cm

Anál vibrátor   Puha gumis anyagból készült anál vibrátor állítható rezgési fokozattal. Hossza 19cm, 3cm átmérőjű. Síkosító használata javasolt. Használat előtt és után javasolt langyos szappanos vízzel tisztítani.
Anál vibrátor 20cm
Cikkszám: 1013595
Ár: 3 100 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Testszínű többsebességes vibrátor 20 cm

Testszínű többsebességes vibrátor 20 cm

Flexibilis, erezett, pénisz alakú vibrátor.
Testszínű többsebességes vibrátor 20 cm
Cikkszám: 1030715
Ár: 6 490 Ft
Eclipse 1000 vibrátor

Eclipse 1000 vibrátor

  Eclipse 1000 vibrátor Átlátszó zselés anyagú forgófejes, lila  gyöngyös, klitorisz karos vibrátor. A forgás 6, a rezgés 7 fokozatban állítható. Sötétben világító gombokkal és LED világítású sebesség jelzővel. Erőteljes vibrátor a különleges élményekért.
Eclipse 1000 vibrátor
Cikkszám: 1027880
Ár: 15 220 Ft
12,7 cm-es fémházas vibrátor

12,7 cm-es fémházas vibrátor

12,7 cm-es fémházas vibrátor, állítható vibrációval, arany és ezüst színben.
12,7 cm-es fémházas vibrátor
Cikkszám: 1007744
Ár: 3237 Ft Akciós ár: 2 490 Ft
Jelly Vibrator Lavender

Jelly Vibrator Lavender

Hossza:19,5cm
Átmérő:4,5cm Lila színű zselés vibrátor
Jelly Vibrator Lavender
Cikkszám: 1014633
Ár: 4 480 Ft
Xcel Double Penetrating Vibrator

Xcel Double Penetrating Vibrator

Hossza: Zselés kétágú vibrátor
Xcel Double Penetrating Vibrator
Cikkszám: 1035715
Ár: 6 180 Ft
Arany fémhatású vibrátor

Arany fémhatású vibrátor

Uniszex, férfiaknak és nőknek egyaránt ajánlott rúd formájú vibrátoros motorral ellátott szexuális segédeszköz. Maszturbátorként és intim együttlétek kiegészítőjeként egyaránt használható.
17,5 cm hosszú, és 2,5 átmérőjű
Arany fémhatású vibrátor
Cikkszám: 100038853
Ár: 5 500 Ft
G-Girl Style 19 cm vibrátor

G-Girl Style 19 cm vibrátor

Uniszex, férfiaknak vagy nőknek egyaránt ajánlott, herés pénisz formájú, testszövethez hasonló, bőrszerű tapintású anyagból készült, vibrátoros motorral ellátott szexuális segédeszköz. Behatolásra alkalmas erotikus játék. Maszturbátorként és intim együttlétek kiegészítőjeként egyaránt használható. Sík felületen rögzíthető, letapasztható talppal ellátott
G-Girl Style 19 cm vibrátor
Cikkszám: 100038854
Ár: 9 410 Ft
16,5 cm-es élethű tapintású, vízálló vibrátor.

16,5 cm-es élethű tapintású, vízálló vibrátor.

16,5 cm-es teljesen élethű tapintású, bőrszerű anyagból készült, állítható intenzitású, vízálló vibrátor.
16,5 cm-es élethű tapintású, vízálló vibrátor.
Cikkszám: 1015206
Ár: 8 720 Ft
vibrátor, 23cm,pvc

vibrátor, 23cm,pvc

vibrátor, 23cm,pvc
vibrátor, 23cm,pvc
Cikkszám: 1013596
Ár: 3918 Ft Akciós ár: 3 320 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
20 cm-es, zselés anyagú vibrátor, melynek sebessége fokozatmentesen szabályozható!

20 cm-es, zselés anyagú vibrátor, melynek sebessége fokozatmentesen szabályozható!

20 cm-es, zselés anyagú vibrátor, melynek sebessége fokozatmentesen szabályozható!
20 cm-es, zselés anyagú vibrátor, melynek sebessége fokozatmentesen szabályozható!
Cikkszám: 1035641
Ár: 5707 Ft Akciós ár: 4 390 Ft
rúzs vibrátor, 8cm

rúzs vibrátor, 8cm

rúzs vibrátor, 8cm
rúzs vibrátor, 8cm
Cikkszám: 1014568
Ár: 7458 Ft Akciós ár: 6 320 Ft
Ez egy 20,3 cm-es, fokozatmentesen állítható sebességű, lágy, zselés anyagú vibrátor.

Ez egy 20,3 cm-es, fokozatmentesen állítható sebességű, lágy, zselés anyagú vibrátor.

Ez egy 20,3 cm-es, fokozatmentesen állítható sebességű, lágy, zselés anyagú vibrátor.
Ez egy 20,3 cm-es, fokozatmentesen állítható sebességű, lágy, zselés anyagú vibrátor.
Cikkszám: 1035613
Ár: 4 730 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Jelly Anal Slim Vibrator

Jelly Anal Slim Vibrator

Zselés anál vibrátor. 4cm átmerö és 16cm hosszú
Jelly Anal Slim Vibrator
Cikkszám: 1015315
Ár: 3 210 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
LADYFINGER VIBRATOR GOLD, 14 CM

LADYFINGER VIBRATOR GOLD, 14 CM

LADYFINGER VIBRATOR GOLD, 14 CM
LADYFINGER VIBRATOR GOLD, 14 CM
Cikkszám: 1013781
Ár: 2348 Ft Akciós ár: 2 190 Ft
JELLY VIBRATOR BLACK, 21 CM

JELLY VIBRATOR BLACK, 21 CM

JELLY VIBRATOR BLACK, 21 CM
JELLY VIBRATOR BLACK, 21 CM
Cikkszám: 1013763
Ár: 4472 Ft Akciós ár: 4 350 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
VIBRATOR TOTAL SILVER, 19 CM

VIBRATOR TOTAL SILVER, 19 CM

VIBRATOR TOTAL SILVER, 19 CM
VIBRATOR TOTAL SILVER, 19 CM
Cikkszám: 1013785
Ár: 4130 Ft Akciós ár: 3 690 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Lady Finger Ezüst fém vibrátor

Lady Finger Ezüst fém vibrátor

Uniszex, férfiaknak és nőknek egyaránt ajánlott rúd formájú vibrátoros motorral ellátott szexuális segédeszköz. Maszturbátorként és intim együttlétek kiegészítőjeként egyaránt használható.
Lady Finger Ezüst fém vibrátor
Cikkszám: 100038851
Ár: 2 500 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Water Soft Mounts Vibrator Purple

Water Soft Mounts Vibrator Purple

Uniszex, férfiaknak vagy nőknek egyaránt ajánlott, pénisz formájú, vibrátoros motorral ellátott szexuális segédeszköz. A test külső és belső masszírozására, behatolásra alkalmas erotikus játék. Maszturbátorként és intim együttlétek kiegészítőjeként egyaránt használható. Tapadókorongja miatt sík felületre rögzíthető.
Water Soft Mounts Vibrator Purple
Cikkszám: 100038858
Ár: 5 930 Ft
H2O Trojan; vízálló vibrátor

H2O Trojan; vízálló vibrátor

Uniszex, férfiaknak vagy nőknek egyaránt ajánlott, pénisz formájú, vibrátoros motorral ellátott szexuális segédeszköz. A test külső és belső masszírozására, behatolásra alkalmas erotikus játék. Maszturbátorként és intim együttlétek kiegészítőjeként egyaránt használható.
H2O Trojan; vízálló vibrátor
Cikkszám: 1003480
Ár: 7021 Ft Akciós ár: 5 950 Ft
Charlie Tango - Classic Vibrator Black

Charlie Tango - Classic Vibrator Black

Uniszex, férfiaknak és nőknek egyaránt ajánlott rúd formájú vibrátoros motorral ellátott szexuális segédeszköz. Maszturbátorként és intim együttlétek kiegészítőjeként egyaránt használható.
Charlie Tango - Classic Vibrator Black
Cikkszám: 100038782
Ár: 10 370 Ft
Oro-Pump-Stimulator mit Vibrator

Oro-Pump-Stimulator mit Vibrator

Vibrátoros önkielégítő
Oro-Pump-Stimulator mit Vibrator
Cikkszám: 1035093
Ár: 3 490 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Csiklóizgatós vibrátor

Csiklóizgatós vibrátor

Csiklóizgatós vibrátor Testszínű vibrátor csiklóizgató pontokkal, enyhén erezett felülettel, állítható vibrációval. Síkosítót használata javasolt. Tisztítsa a terméket használat előtt és után langyos szappanos vízzel. Mérete: 21cm hosszú, átmérője 3,5-5,5cm.
Csiklóizgatós vibrátor
Cikkszám: 1007020
Ár: 3 090 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Felcsatolható üreges vibrátor

Felcsatolható üreges vibrátor

Élethű kialakítású felcsatolható péniszköpeny vibrációval. A pénisz belül üreges, így a péniszed bele tudod helyezni, ezáltal hosszabbodik és vastagszik, így párodnak nagyobb élvezetet tudsz szerezni. A pántok állíthatóak, míg a vibráció szabályozható. Mindkét nemnek ajánlott. A felcsatolható vibrátor teljes hossza 20 cm, ebből a hasznos hossza 17 cm, á
Felcsatolható üreges vibrátor
Cikkszám: 1003350
Ár: 7 280 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
30 cm zselés vibrációs dong

30 cm zselés vibrációs dong

30 cm zselés vibrátorral garantált az igazi élvezet! Erezettsége és a makk kialakítása is a valósághű formára törekszik. Zselés anyagból készült. Rezgéserőssége állítható. Könnyen tisztítható, vízálló.
30 cm zselés vibrációs dong
Cikkszám: 1013764
Ár: 6 370 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Ultimate vagina vibrátor

Ultimate vagina vibrátor

Zselés anyagú, állítható rezgésű vagina és klitorisz vibrátor. 6 cm átmérőjű szívó felület.
Ultimate vagina vibrátor
Cikkszám: 1035960
Ár: 3 730 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Élethű vibrátor

Élethű vibrátor

Élethű vibrátor! Kellemes tapintású, lágy, zselés anyagból készült. 21cm hosszú, átmérője 3-4cm. Két darab ceruza elemmel működik, melyek az elemek kategóriában rendelhetők meg.
Élethű vibrátor
Cikkszám: 1007051
Ár: 5967 Ft Akciós ár: 4 590 Ft
Többsebességes masszírozó vibrátor; Több színben; 18 cm;

Többsebességes masszírozó vibrátor; Több színben; 18 cm;

18cm hosszú állítható sebességű kemény vibrátor.
átmérője kb.3cm
síkosító használata ajánlott !

Többsebességes masszírozó vibrátor; Több színben; 18 cm;
Cikkszám: 1030783
Ár: 4401 Ft Akciós ár: 3 990 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Multi-speed vibration with suction cup, TPR Material, 2AA batteries

Multi-speed vibration with suction cup, TPR Material, 2AA batteries

Uniszex, férfiaknak vagy nőknek egyaránt ajánlott, pénisz formájú, testszövethez hasonló, bőrszerű tapintású anyagból készült, vibrátoros motorral ellátott szexuális segédeszköz. Behatolásra alkalmas erotikus játék. Maszturbátorként és intim együttlétek kiegészítőjeként egyaránt használható. Sík felületen rögzíthető, letapasztható talppal ellátott aná

Multi-speed vibration with suction cup, TPR Material, 2AA batteries
Cikkszám: 100038857
Ár: 5 530 Ft
Magic flesh XL vibrátor

Magic flesh XL vibrátor

20 cm-es mágikus élethű anyagú rendkivűl finom tapintású vibrátor
Magic flesh XL vibrátor
Cikkszám: 1003324
Ár: 14054 Ft Akciós ár: 11 910 Ft
Eclipse Ultra7 Rabbitronic

Eclipse Ultra7 Rabbitronic

Hossza:18cm
Átmérő:4cm Zselés, fémgolyós, klitorisz izgatós vibrátor
Eclipse Ultra7 Rabbitronic
Cikkszám: 1035494
Ár: 15 250 Ft
Ladyfinger mini ezüst vibrator

Ladyfinger mini ezüst vibrator

12cm-es, kb 2,5 cm átmérőjű vékony alkatú, króm színű bevonattal, csikló izgatására is jól alkalmazható vibrátor Síkosító használata ajánlott. Ceruza elemmel működik.
Ladyfinger mini ezüst vibrator
Cikkszám: 1027742
Ár: 2847 Ft Akciós ár: 2 190 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
Csiklóizgatós vibrátor

Csiklóizgatós vibrátor

Csiklóizgatós vibrátor Testszínű vibrátor csiklóizgató pontokkal, enyhén erezett felülettel, állítható vibrációval. Síkosítót használata javasolt. Tisztítsa a terméket használat előtt és után langyos szappanos vízzel. Mérete: 21cm hosszú, átmérője 3,5-5,5cm.
Csiklóizgatós vibrátor
Cikkszám: 1027812
Ár: 3280 Ft Akciós ár: 3 090 Ft

Jelenleg nem rendelhető!
 

Szex társasjáték

Vibrátorok

Egyéb termékek Szállítás Korábbi keresések Külső keresések ÁSZF 2006-18 Erotika Aruház - Online szexshop © Minden jog fenntartva info@erotikaaruhaz.hu

Szexshop

Vibrátor rendelés

Vibrátor

Vibrátorok

Zselés vibrátorok

Művagina

Síkosító

Legénybúcsú ötletek

Leánybúcsú ötletek

Szex társasjátékok

Szex ajándékok

Pénisz gyűrű

sexshop - szexshop - sexshop - szexshop
Guminő,, Síkosítók, szexshop, gumibaba, szexuális eszközök
vibrátor